описание
Криви на Фентън за оценка на растежа при раждане за момичета изтеглете
Криви на Фентън за оценка на растежа при раждане за момчета изтеглете
Схема за клинична оценка на МГВ новородено (по Finken et al, 2018) изтеглете
Схема за клинична оценка на родено МГВ дете с нисък ръст (по Finken et al, 2018) изтеглете
Изготвен е флаер, насочен към специалисти, представящ същността на програмата изтеглете
Флаер за родители изтеглете
Флаер за бъдещи родители изтеглете
Какво представлява състоянието "роден малък за гестационната си възраст (МГВ)"? изтеглете
Анкета изтеглете